1. 1)  A https://erdelyibarangolo.hu/ honlap működtetése, az azon kínált szolgáltatások nyúj- tása, illetve Málnási György egyéni adozó bármely egyéb vállalkozói tevékenysége kapcsán felmerülő személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdésekről az adatkezelések megkezdése előtt a jelen „Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat” dokumentum (a to- vábbiakban: Szabályzat) nyújt tájékoztatást az adatok kezelésével kapcsolatos tényekről, így különösen az adatkezelések céljáról, jogalapjáról, az adatkezelések időtartamáról. A jelen Szabályzat kiterjed az érintetteknek az adatkezelésekkel kapcsolatos jogaira és jog- orvoslati lehetőségeire is.
 2. 2)  A Szabályzat időbeli hatályát láblécben szereplő dátum jelzi. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a Szabályzatot bármikor módosítsa és új Szabály- zatot tegyen közzé honlapján. Új verzió hatályba lépésével a korábbi verzió hatályát veszti.
 3. 3)  Fogalmak, meghatározások
  Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
  Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azo- nosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
  Különleges adat:
  a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
  b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.Különleges adatot az Adatkezelő nem kér és nem kezel. Bármely módon az Adatkezelő tudomására hozott vagy tudomására jutott különleges adatot az Adatkezelő haladéktala- nul töröl a rendszeréből.Adatkezelő: aki önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
 4. A jelen Szabályzat szerinti adatkezelő:

  Az adatkezelő:

  neve:

  Málnási György egyéni adozó

  e.v. nyilvántartási száma:

  52035553

  adószáma:

  76858891-1-42

  székhelye:

  1171. Budapest, Függőcinege u. 24

  e-mail címe:

  weboldala:

Adatkezelés:
az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet
vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése,
tárolás
a, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hoza-
tala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép, hangvagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj vagy tenyérnyomat, DNS minta, íriszkép) rögzítése;
Adatfeldolgozás:
az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is adatok feldolgozását végzi.

A jelen Szabályzat szerinti adatfeldolgozó:

Tárhelyszolgáltatóként:

neve:

Magyar Hosting Korlátolt Felelősségű Társaság

képviseli:

Ehrlich Tibor

cégjegyzékszáma:

Cg. 01-09-968314

székhelye:

1132. Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

e-mail címe:

info@mhosting.hu

weboldala:

www.mhosting.hu, www.tarhely.com

az általa végzett művelet:

A személyes adatok tárolása.

Weboldal adminisztrátora ként:

neve:

Málnási György

adószáma:

76858891-1-42

Lakhely:

1171. Budapest, Föggőcinege  u. 24.

az általa végzett művelet:

A weboldalra érkező regisztrációk, egyes eseméynere történő jelentkezések kezelése, weboldal karbantartás, adatkezelés

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különö- sen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.
Infotv.: Az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.
Fgytv.: A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény.

Az erdelyibarangolo.hu weboldal megtekintésével kapcsoaltos adatkezelés

 1. 1)  A https://erdelyibarangolo.hu honlapon a bárki számára hozzáférhetően közzétett tartal- mak megtekintése személyes adatok megadása nélkül lehetséges. A honlap a látogatók- ról automatikusan az alábbi adatokat rögzíti: a látogató IP-címe, a látogatás időpontja, a weboldalon megtekintett aloldalak és tartalmak. Ezeket az adatokat az adatkezelő kizá- rólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, a honlap biztonságos működésének az ellenőr- zésére használja fel.
 2. 2)  A honlapon, mint az elérhető más honlapokon döntő többségén is, úgynevezett „cookie”- k (sütik) működnek, melyek a honlap használatával kapcsolatos információkat őriznek meg. Ezek lehetővé teszik a Google Analytics szolgáltatásainak igénybe vételét. A sütik- ben tárolt adatok kezelésének célja a felhasználói élmény növelése és a honlap online szolgáltatásainak fejlesztése. A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak.
 3. 3)  A honlap látogatása során a számítógépre elhelyezett sütiket a felhasználó a saját szá- mítógépéről bármikor eltávolíthatja, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazá- sát.
  Ezzel kapcsolatos további információ a https://www.google.com/intl/hu/policies/pri- vacy/partners/ magyar nyelven is olvasható honlapon olvasható.
 4. 4)  A honlap tartalmaz úgynevezett Facebook képpontokat is, melyek lehetővé teszik a Facebook számára, hogy sütik, adatgyűjtő jelek és hasonló adattárolási technológiák haszná- latával adatokat gyűjtsön vagy kapjon az oldalról, és ezeknek az adatoknak a felhaszná- lásával mérési szolgáltatásokat nyújthat, és célzott hirdetéseket jeleníthet meg azoknak, akik előzőleg felkeresték a https://erdelyibarangolo.hu honlapot. Ön bármikor dönthet úgy, hogy nem kívánja az adatoknak a hirdetések célzása érdekében történő gyűjtését és felhasználását.Ezzel kapcsolatos további információ a https://www.facebook.com/about/privacy magyar nyelven is olvasható honlapon olvasható.
 5. 5)  Az adatkezelő a honlapon keresztül, jellemzően az „Kapcsolat” menüpont segítségével kezdeményezett, e-mailben közölt kérdéseket, ötleteket, javaslatokat, észrevételeket a folyamatok, termékek és szolgáltatások fejlesztése céljából felhasználja és tárolja. Az ezzel kapcsolatos adatok megadása önkéntes, a fenti célokkal történő adatkezeléshez való hozzájárulást az adatkezelő az e-mail elküldésével megadottnak tekinti. Az ötleteket, véleményeket, észrevételeket tartalmazó e-maileket az adatkezelő legfeljebb 1 évig őrzi meg, amennyiben korábban megszűnik az adatkezelés célja, annak bekövetkeztével törli az e-mailt.
Az egyes tevékenységekre vonatkozó adatkezelések részletezése:
Információ kérés:

Az Infotv. 65.§ (3) bekezdés a) pontja alapján a NAIH – mint Hatóság – nem vezet adatvédelmi nyilvántartást erről az adatkezelésről.

 1. 1)  Az adatkezelés jogalapja: Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.
 2. 2)  Az adatkezelés célja: Az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattar-tás.

A kezelt adatok köre és célja:

Adat

Cél

név

azonosítás

e-mail cím

kapcsolattartás, igény pontosítása, információ adás

telefonszám

kapcsolattartás, igény pontosítása, információ adás

kérdés/kérés tartalma

válaszadás input adata

 1. 3)  Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadásával.
 2. 4)  Az adatkezelés időtartama: A cél megvalósulásáig.
 3. 5)  Az adatkezelés folyamata:
  1. a)  az érintett a maga által választott módon (személyesen, telefonon, e-mail-ben, egyéb formában) információ kérés céllal fordul az Adatkezelőhöz.
  2. b)  az Adatkezelő a kérést, igényt szükség szerint pontosítja az érintettel.
  3. c)  az Adatkezelő megadja a kért információt azon a módon, ahogy az érkezett, illetveahogy arról az érintettel megállapodott.

Túrára való jelentkezés:

 1. Az Infotv. 65.§ (3) bekezdés a) pontja alapján a NAIH – mint Hatóság – nem vezet adat-védelmi nyilvántartást erről az adatkezelésről.
 1. 1)  Az adatkezelés jogalapja: A megrendelés önkéntes hozzájáruláson alapul.
 2. 2)  Az adatkezelés célja: A megrendelés eljuttatása az Adatkezelőhöz, annak az Adatkezelő általi pontosítása, kiegészítése, elfogadása vagy elutasítása és az ezekhez szükségeskapcsolattartás.

A kezelt adatok köre és célja:

Adat

Cél

név

azonosítás

e-mail cím

kapcsolattartás

telefonszám

kapcsolattartás

megrendelt termék vagy szolgáltatás megjelölése

a teljesítéshez szükséges

megrendelt termék/szolgáltatás darabszáma

a teljesítéshez szükséges

szállítási vagy teljesítési határidő

a teljesítéshez szükséges

speciális igények megjelölése

a teljesítéshez szükséges

3) Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatást és/vagy terméket rendel meg az ehhez szükséges adatok megadásával.

  1. 4)  Az adatkezelés időtartama: Az ajánlat érvényességi idejének lejártáig.
  2. 5)  Az adatkezelés folyamata:
 1. a)  az érintett a maga által választott módon (személyesen, telefonon, e-mail-ben, egyéb formában) megrendelési céllal fordul az Adatkezelőhöz.
 2. b)  az Adatkezelő a kérést, igényt szükség szerint pontosítja az érintettel.
 3. c)  az Adatkezelő ajánlatot ad a megrendelő számára és/vagy szerződést küld a részére.
 4. d)  az Adatkezelő az ajánlat elfogadását és/vagy a szerződés megrendelő általi elfoga-dását követően szerződés szerinti teljesítést nyújt a megrendelő számára.
 5. e)  a megrendelő teljesítés igazoást ad ki.
 6. f)  az Adatkezelő számlát állít ki a megrendelő részére, melynek a megrendelő által tör-ténő kiegyenlítését követően archiválja a keletkezett dokumentumokat.

Hírlevél küldés:

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-139505/2018.

 1. 1)  Az adatkezelés jogalapja: A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson ala-pul.
 2. 2)  Az adatkezelés célja: A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljeskörű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról (ezen belül különösen a csak a Hírlevélre feliratkozottak számára nyújtott szolgáltatások- ról, kedvezményekről), eseményeiről, híreiről, értesítés szolgáltatások változásáról, elma- radásáról.

A kezelt adatok köre és célja:

Adat

Cél

név

azonosítás

e-mail cím

hírlevél kiküldése (jogsza- bály szerint kötelező adat)

 1. 3)  Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, ked- vezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.
 2. 4)  Az adatkezelés időtartama: Az érintett kérésére történő törlésig. Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az
  1. a)  elektronikus levelek alján lévő „Leiratkozás” link segítségével (azonnali leiratkozás),vagy
  2. b)  az az info@erdelyibarangolo.hu e-mail címre, lehetőleg az e-mail „Tárgy” rovatában aLEIRATKOZÁS szó feltüntetésével, vagy
  3. c)  a https://erdelyibarangolo.hu honlap „Kapcsolat” aloldalán lévő „Név”, „Üzenet”, „E-mail cím” mezők kitöltésével, az „Üzenet” mezőben lehetőleg a LEIRATKOZÁS szó fel-tüntetésével, vagy
  4. d)  postai úton a Málnási György 1107. Budapest, Függőcinege u. 24. címre

  küldött leiratkozási kérelem útján.

 3. A leiratkozni kívánó érintettnek tisztában kell lennie azzal, hogy azonnali leiratkozást csak a jelen pont a) alpontja szerinti leiratkozás jelent, a b)-c)-d) alpontok szerinti leirat- kozás néhány napos átfutási idővel járhat, amelyre tekintettel nem jogsértő, ha ezen idő- szak alatt a rendszer még hírlevelet küld az érintettnek.
  Az Adatkezelő felhívja továbbá a figyelmet arra is, hogy az azonos, vagy közel azonos időben küldött hírlevél és a jelen a) alpont szerinti azonnali leiratkozási kérelem is elkerülheti egymást technikailag, ezért a leiratkozást követően kapott hírlevél nem jelenti a leiratkozási kérelem figyelembe vételének mellőzését.

Közösségi oldalakon történő jelenlét és marketing

 1. Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-139507/2018.
 1. 1)  Az adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelő közösségi oldalakon lévő profiljához kapcsolódóadatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul.
 2. 2)  Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő honlapján található tartalmak közösségi oldalakon

történő megosztása, az erre való figyelemfelhívás, marketing.

A kezelt adatok köre és célja:

Adat

Cél

név

azonosítás

használatos fotó

azonosítás

hozzászólás

vélemény, hozzászólás kifejezése

értékelés

vélemény, hangulat kifejezése

kérdés/kérés tartalma

válaszadás input adata

 1. 3)  Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő közösségi oldalait lá- togatják, követik, az azon elhelyezett tartalmakhoz viszonyulnak (like/dislike), azokat megosztják saját ismerőseik között részben vagy teljes körűen.
 2. 4)  Az adatkezelés időtartama: A leiratkozásig.

Panasz kezelés:

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-139 /2018.
1) A panasz megtétele önkéntes hozzájáruláson alapul, de a megtett panasz esetén a kezelt adatok vonatkozásában a fogyasztóvégelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján kötelező.

2) Panaszt

a) az info@erdelyibarangolo.hu e-mail címen, lehetőleg az e-mail „Tárgy” rovatában a PANASZ szó feltüntetésével, vagy

b) a https://erdelyibarangolo.hu honlap „Kapcsolat” aloldalán lévő „Név”, „Üzenet”, „E- mail cím” mezők kitöltésével, az „Üzenet” mezőben lehetőleg a PANASZ szó feltünte- tésével, vagy

c) postai úton a Baksai Zoltán 1107. Budapest, Balkán u. 6. IX. em. 28. ajtó címre lehet eljuttatni az Adatkezelő részére.

3) Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki megrendelt, igénybe vett szolgáltatásra/termékre, és/vagy az Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölni kívánja.

4) Az adatok kezelésének célja a panasz közlésének lehetővé tétele, az érintett és panasza azonosítása, valamint a törvényből származó kötelezően rögzítendő adatok felvétele, valamint a kapcsolattartás.

5) Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válaszmásolati példányát a felvételüktől számított 5 évig kezeli a vonatkozó és hatályos Fgytv. 17/A § 7. bek. alapján, kötelezően.

A kezelt adatok köre és célja:

Adat

Cél

A panasz azonosítója

azonosítás

név

azonosítás

A panasz beérkezésének időpontja

azonosítás

telefonszám

kapcsolattartás

a hívás időpontja

azonosítás

a beszélgetés során megadott személyes adatok

azonosítás

számlázási/levelezési/e-mail cím

kapcsolattartás

panaszolt termék/szolgáltatás/magatartás

panasz kivizsgálása

csatolt dokumentumok

panasz kivizsgálása

panasz oka

panasz kivizsgálása

maga a panasz.

panasz kivizsgálása

6) A Fgytv. rendelkezésének megfelelően az írásbeli panaszt a vállalkozó a beérkezését kö- vetően harminc napon belül, vagy ha jogszabály ennél rövidebb határidőt állapít meg, an- nak lejártáig köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles.
7) Az adatkezelés folyamata:
a) az érintett a maga által választott módon közli a panaszát az Adatkezelővel.
b) szóbeli panasz esetén az Adatkezelő jegyzőkönyvet vesz fel a panaszról.
c) az Adatkezelő megvizsgálja a panasz összes körülményét, és ezek alapján megvála-
szolja azt.
d) az Adatkezelő törekszik a panasztevő számára megnyugtató módon rendezni a pa-
naszt.

Az adatokhoz való hozzáférés:

 1. 1)  Az Ön által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő és az 1. pontban bemutatott Adatfeldolgozók férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében.
 2. 2)  Az Adatkezelő képviseletét ellátó ügyvéd szintén megismerheti a személyes adatait is, ha az Ön beadványa alapján bírósági eljárás indul.
 3. 3)  Az Adatkezelő kivételes esetben adja át a személyes adatait más állami szervek számára. amennyiben
  1. a)  az Adatkezelő az irattározásra vonatkozó jogszabályok és belső szabályzata alapján az Ön személyes adatait tartalmazó ügyet átadja a Levéltár számára,
  2. b)  az Önt érintő ügyben bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára szükséges az Ön személyes adatait tartalmazó iratok átadása,
  3. c)  a rendőrség megkeresi a Hatóságot, és a nyomozáshoz az Ön személyes adatait tar- talmazó iratok továbbítását kéri.

Adatbiztonsági kérdések:

 1. 1)  Az Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat elsődlegesen az jelen Szabály- zat elején megadott adatfeldolgozó szokásos védelmi rendszerekkel ellátott szerverein, részben a saját informatikai eszközein, papír adathordozó esetén székhelyén megfele- lően elzárva tárolja. A személyes adatai tárolásához az Adatkezelő más közreműködő szolgáltatását nem veszi igénybe.
 2. 2)  Az Adatkezelő az elvárható intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltozta- tása ellen.

Az adatkezeléssel kapcsoaltos jogok:

A tájékoztatás kéréséhez való jog:

 1. 1)  Ön az Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől, hogy az tájékoztassa:
  a) milyen személyes adatait,
  b) milyen jogalapon,

  c) milyen adatkezelési cél miatt,
  d) milyen forrásból,
  e) mennyi ideig kezeli,
  f) az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

 2. 2)  Az Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

A helyesbítéshez való jog

 1. Ön az Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban kérheti az Adat- kezelőtől, hogy az módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoz- tathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét).
 2. Az Adatkezelő a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

A törléshez való jog

 1. Ön az Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban kérheti az Adat- kezelőtől személyes adatainak törlését.
 2. A törlési kérelmet az Adatkezelő abban az esetben utasíthatja el, ha a jogszabály vagy valamely belső szabályzat az Adtakezelőt a személyes adatok további tárolására köte- lezi. Ilyen eset például az, ha az irattározásra vonatkozó, belső szabályzatban foglalt ha- táridő nem telt le. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor az Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

Zároláshoz való jog

 1. Ön az Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban kérheti az Adat- kezelőtől, hogy a személyes adatait zárolja.
 2. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolá- sát. Ilyen lehet például, ha úgy gondolja, hogy a beadványát az Adatkezelő jogellenesen kezelte, azonban az Ön által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a beadványát az Adatkezelő ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az Adatkezelő tovább tárolja a személyes adatot (például az Ön beadványát), ezt követően törli az adatokat.

A tiltakozáshoz való jog

 1. Ön az Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Adatkezelő személyes adatát közvetlen üzletszerzés, közvéle- mény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Így például Ön tiltakozhat az ellen, ha az Adatkezelő az Ön hozzájárulása nélkül az Ön személyes adatait tudományos kutatás céljából felhasználná.
 2. Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint a személyes adatai kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdek- ének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatke- zeléseket. Így például nem tiltakozhat az ellen, ha az irattározásra vonatkozó belső sza- bályzatunk alapján a személyes adatait tartalmazó beadványát – az ügy irataival együtt – átadjuk a Levéltár számára.

Eljárás az adatkezeléssel kapcsolatos jog gyakorlásának sikertelensége esetén

 1. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogát a jogszabály- nak megfelelően gyakorolni tudja és megelégedettségére záruljon minden ügy.
 2. Amennyiben Önnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmeit Társaságunknál nem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy Ön bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni.A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei

  Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5
  Telefon: +36 1 391 1400
  Telefax: +36 1 391 1410
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  Web: naih.hu

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatke- zelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek.